Image

NỘP BÀI VIẾT THAM DỰ HỘI NGHỊ

Tác giả/đồng tác giả của bài báo cáo đăng ký tài khoản trên hệ thống EasyChair (nếu chưa có) và nộp báo cáo tóm tắt (gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh) trên hệ thống EasyChair tại địa chỉ:
https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf20

Sau khi hết thời hạn đăng ký và nộp tóm tắt báo cáo, các bài viết sẽ được các tiểu ban chuyên môn phản biện và gửi kết quả xét duyệt qua email cho tác giả.

Các báo cáo được chọn sẽ trình bày theo hình thức báo cáo miêng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban tại Hội nghị

CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Thời gian nộp bài viết toàn văn tham gia đăng Tạp chí dự kiến vào tháng 01/2021. Sau khi được phản biện và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí, bài viết toàn văn có thể được đăng trong các số dự kiến dành cho Hội nghị (Số 01-02 năm 2021).

QUY CÁCH VIẾT BÁO CÁO TÓM TẮT

Báo cáo tóm tắt của mỗi bài viết bao gồm nội dung tóm tắt bằng tiếng Việt và nội dung tóm tắt bằng tiếng Anh. Mỗi phần tóm tắt (tiếng Việt hay tiếng Anh) dài không quá 200 từ và được định dạng như sau:

Khổ giấy: A4

Canh lề: trên: 2,5 cm; trái: 3,5 cm; dưới: 2,5cm; phải: 2,0cm. 

Tựa đề: cỡ chữ  14, chữ in đậm, canh giữa trang giấy, khoảng cách dòng: single

Thông tin về tác giả: canh giữa trang giấy, khoảng cách dòng: single

Ghi rõ họ tên từng thành viên, cỡ chữ 12, chữ thường, nghiêng đậm.

Ghi rõ cơ quan công tác của từng thành viên, cỡ chữ 12, chữ thường. Thông tin cơ quan công tác có thể ghi trên nhiều dòng.

Ghi địa chỉ email của từng thành viên, cỡ chữ 12, chữ thường. Nên sử dụng email chính thức của đơn vị công tác.

Ghi chú: Quý Thầy Cô, cán bộ nghiên cứu. sinh viên, học viên Cao học và nghiên cứu sinh đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lưu ý ghi đơn vị công tác thống nhất như dưới đây:

Tiếng Việt: “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM”

Tiếng Anh: “University of Science, VNU-HCM”

Nội dung: cỡ chữ 12, chữ thường, canh đều trái phải, khoảng cách dòng: 1.5 dòng


Vui lòng tham khảo tập tin hướng dẫn và ví dụ mẫu đính kèm: PDF, DOCX, DOC

BAN TỔ CHỨC CÁC TIỂU BAN

1. Tiểu ban Toán-Tin học

PHÂN BAN:

1.1. Phương trình đạo hàm riêng

1.2. Giải tích số

1.3. Tối ưu

1.4. Đại số và Lý thuyết số

1.5. Xác suất-Thống kê

1.6. Toán ứng dụng và Tin học

1.7. Giải tích Toán học và các lĩnh vực khác

Ban tổ chức Tiểu ban:

TS. Huỳnh Quang Vũ Trưởng tiểu ban
TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Phó tiểu ban
GS. TS. Đặng Đức Trọng Ủy viên
TS. Mai Hoàng Biên Ủy viên
TS. Nguyễn Thanh Bình Ủy viên
TS. Ông Thanh Hải Ủy viên
Th.S. Bùi Xuân Thắng Ủy viên Thư ký