Image
Image

Hội nghị khoa học lần XI của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf'18) sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, định kỳ hai năm một lần, tổ chức Hội nghị Khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học của trường  và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Một mục tiêu không kém phần quan trọng nữa của Hội nghị là tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong trường báo cáo các kết quả của mình.

THÔNG BÁO

Chương trình hội nghị
Bản điện tử của Chương trình Hội nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI năm 2018 đã được công bố trực tuyến.
Nội dung Chương trình Hội nghị gồm:
  • Thư chào mừng
  • Ban tổ chức, Ban thư ký và Ban tổ chức các Tiểu ban
  • Sơ đồ các phòng báo cáo và poster
  • Chương trình chung của Hội nghị và các Tiểu ban
  • Danh sách và chương trình chi tiết tại các Tiểu ban
  • Các báo cáo phiên toàn thể
  • Các nhà tài trợ
Bản in của Chương trình sẽ được kính gửi đến quý tác giả và đại biểu tại Hội nghị.
Mẫu trình bày báo cáo tại hội nghị
Thông báo số 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2018

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hội nghị - 09-10 tháng 11 năm 2018
Chương trình Hội nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI năm 2018 đã được công bố trực tuyến.
Đối với các báo cáo ORAL, quý tác giả vui lòng sử dụng template mẫu cho trang đầu tiên của slide. 

Đỗi với các báo cáo POSTER, quý tác giả vui lòng sử dụng template riêng cho từng Tiểu ban 
Các báo cáo trình bày theo hình thức báo cáo miệng (oral) hay treo bảng (poster) theo các tiểu ban
Nộp bản cập nhật tóm tắt báo cáo - 15 tháng 10 năm 2018
Thông báo kết quả – 10 tháng 10 năm 2018
Nộp tóm tắt báo cáo – gia hạn đến 27 tháng 09 năm 2018

CÔNG BỐ CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN TRÊN TẠP CHÍ

Các báo cáo tham gia hội nghị, sau khi được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, sẽ được gửi đi phản biện bài viết toàn văn để công bố trong các Tạp chí khoa học bao gồm: Chuyên san Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN), Journal of IKEEE (IKEEE), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM).