Image

Buổi sáng 09/11/2018 (Day 1 - Morning Session)

7:30-8:00

Đón tiếp đại biểu (Registration)

 

8:00-8:45

Khai mạc hội nghị (Opening Ceremony)

           Giới thiệu đại biểu

            Diễn văn khai mạc của Hiệu Trưởng - Trưởng Ban tổ chức

            Phát biểu của Lãnh đạo Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

            Chụp ảnh

 

8:45-9:45

Báo cáo phiên toàn thể 1 (Plenary Session 1)

Chủ trì: GS.TS. Trần Linh Thước

 

8:45

Địa y - nguồn cung cấp các hợp chất hóa học mới: các kết quả và triển vọng

GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

9:15

Hợp tác liên ngành trong công nghệ sinh học Bacillus

PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học,
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

9:45-10:00

Giải lao (Coffee Break)

 

10:00-11:00

Báo cáo phiên toàn thể 2 (Plenary Session 2)

Chủ trì: PGS.TS. Trần Minh Triết

 

10:00

Creative AI: Data-Driven Computational Design

PGS.TS. Sai-Kit Yeung

Hong Kong University of Science and Technology

 

10:30

Application of Next-Generation Sequencing and Artificial Intelligent in Cancer Diagnosis and Treatment

TS. Phan Minh Liêm

Viện Y Sinh Việt Nam - Hoa Kỳ và University of Texas MD Anderson Cancer Center

 

Buổi chiều 09/11/2018 (Day 1 - Afternoon Session)

 

13:00-18:00

Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban (Parallel Sessions)

 

Buổi sáng 10/11/2018 (Day 2 - Morning Session)

8:00-12:00

Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban (Parallel Sessions)

 

Buổi chiều 10/11/2018 (Day 2 - Afternoon Session)

 

13:00-18:00

Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban (Parallel Sessions)

 

Phiên toàn thể 1

Báo cáo 1: ĐỊA Y-NGUỒN CUNG CẤP CÁC HỢP CHẤT HÓA HỌC MỚI: CÁC KẾT QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG

Người báo cáo: GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng
Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Báo cáo 2: HỢP TÁC LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC BACILLUS

Người báo cáo: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

 

Phiên toàn thể 2
Tiểu ban Toán - Tin học
Tiểu ban Vật lý - Địa cầu và Hải dương
Tiểu ban Hóa học
Tiểu ban Sinh học và Công nghệ sinh học
Tiểu ban Địa chất và Tài nguyên Trái đất
Tiểu ban Môi trường
Tiểu ban Công nghệ thông tin - Truyền thông
Tiểu ban Điện tử - Viễn thông
Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Vật liệu