Image

BAN TỔ CHỨC

 • Trưởng ban tổ chức: GS.TS. Trần Linh Thước
 • Phó trưởng ban tổ chức: PGS.TS. Trần Minh Triết

Các ủy viên:

 • TS. Huỳnh Quang Vũ, Khoa Toán – Tin học
 • PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Hóa học
 • TS. Nguyễn Trí Nhân, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
 • PGS.TS. Phạm Trung Hiếu, Khoa Địa chất
 • PGS.TS. Tô Thị Hiền, Khoa Môi trường
 • TS. Đinh Bá Tiến, Khoa Công nghệ Thông tin
 • PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc, Khoa Công nghệ Thông tin
 • TS. Huỳnh Hữu Thuận, Khoa Điện tử - Viễn thông
 • PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án
 • PGS.TS. Trần Văn Mẫn, Phòng Khoa học Công nghệ
 • ThS. Phùng Quán, Phòng Thông tin Truyền thông

BAN THƯ KÝ

 • Trưởng ban thư ký: TS. Nguyễn Hoàng Chương
 • ThS. Võ Thị Mai Thuận
 • CN. Hồ Ngọc Trang Anh
 • CN. Nguyễn Hà Thương
 • ThS. Nguyễn Thị Thảo
 • ThS. Võ Thị Tâm Minh

BAN TỔ CHỨC CÁC TIỂU BAN

1. Tiểu ban Toán-Tin học

PHÂN BAN:

1.1. Phương trình đạo hàm riêng

1.2. Giải tích số

1.3. Tối ưu

1.4. Đại số và Lý thuyết số

1.5. Xác suất-Thống kê

1.6. Toán ứng dụng và Tin học

1.7. Giải tích Toán học và các lĩnh vực khác

Ban tổ chức Tiểu ban:

TS. Huỳnh Quang Vũ Trưởng tiểu ban
TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh Phó tiểu ban
GS. TS. Đặng Đức Trọng Ủy viên
TS. Mai Hoàng Biên Ủy viên
TS. Nguyễn Thanh Bình Ủy viên
TS. Ông Thanh Hải Ủy viên
Th.S. Bùi Xuân Thắng Ủy viên Thư ký
2. Tiểu ban Vật lý-Địa cầu và Hải dương
3. Tiểu ban Hóa học
4. Tiểu ban Sinh học - Công nghệ sinh học
5. Tiểu ban Địa chất và Tài nguyên Trái đất
6. Tiểu ban Môi Trường
7. Tiểu ban Công nghệ Thông tin-Truyền thông
8. Tiểu ban Điện tử - Viễn Thông
9. Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Vật liệu