BAN TỔ CHỨC

BAN THƯ KÝ

1. Tiểu ban Toán-Tin học 

PHÂN BAN:

1.1. Phương trình đạo hàm riêng

1.2. Giải tích số

1.3. Tối ưu

1.4. Đại số và Lý thuyết số

1.5. Xác suất-Thống kê

1.6. Toán ứng dụng và Tin học

1.7. Giải tích Toán học và các lĩnh vực khác

Ban tổ chức Tiểu ban: